Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane w Bielańskim Ośrodku Kultury

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sprzedaży biletów określa zasady nabywania biletów na wydarzenia organizowane w Bielańskim Ośrodku Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Goldoniego 1, a także zasady uczestnictwa w wydarzeniach biletowanych.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • BOK, należy przez to rozumieć Bielański Ośrodek Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Goldoniego 1,
  • Kasie BOK, należy przez to rozumieć miejsce sprzedaży biletów w BOK,
  • Operatorze zewnętrznym – należy przez to rozumieć podmiot zewnętrzny zajmujący się dystrybucją biletów na wydarzenia organizowane przez BOK,
  • Kupującym – należy przez to rozumieć osobę, która dokonuje zakupu biletów na wydarzenia organizowane przez BOK, z wyłączeniem osób korzystających z usług operatora zewnętrznego,
  • Widz – należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w wydarzeniach organizowanych przez BOK,
  • Wydarzeniu biletowanym – należy przez to rozumieć wydarzenie organizowane przez BOK, na którym ograniczona jest liczba widzów poprzez wydawanie biletów.
 3. Wejście na wydarzenia biletowane, organizowane przez BOK jest możliwe po okazaniu biletu wraz z paragonem fiskalnym lub biletu elektronicznego.
 4. Kupujący, posiadający bilet w postaci elektronicznej zobowiązany jest do przedstawienia biletu w formie umożliwiającej jego weryfikacje. Kupujący nie ma obowiązku drukowania biletu.

II. PŁATNOŚĆ ZA BILETY

 • Zakupu biletów można dokonać bezpośrednio w kasie BOK lub przez system eventim.pl.
 • Płatności za bilety można dokonać gotówką lub przy użyciu terminala płatniczego w kasie w godzinach pracy punktu.
 • Faktury VAT wystawiane są na życzenie klienta w dniu zakupu biletu w kasie BOK:
  • na firmę po podaniu danych firmy i NIP-u w dniu zakupu.
  • na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej do 3 miesięcy

III. SPRZEDAŻ BILETÓW W INTERNECIE

 • Bilety na wybrane wydarzenia w BOK można nabyć elektronicznie za pośrednictwem operatora zewnętrznego, na stronie internetowej www.eventim.pl.
 • Sposób płatności, regulamin rezerwacji i odbioru biletów oraz reklamacje sprzedaży internetowej określa regulamin eventim.pl.
 • Zwrot biletu zakupionego u operatora zewnętrznego możliwy jest tylko u tego operatora.
  BOK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności wynikłe z winy operatora wymienionego w punkcie 1.

IV. ZWROTY I WYMIANA BILETÓW W PRZYPADKU ODWOŁANIA WYDARZENIA

 • W razie odwołania wydarzenia lub zmian w repertuarze BOK klient po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Bielańskiego Ośrodka Kultury (e-mail : sekretariat@bielanski.waw.pl, tel. 22 834 65 47) uzyskuje zwrot dokonanych płatności na voucher ważny przez 12 miesięcy od daty jego otrzymania.
 • W przypadku odmowy przyjęcia vouchera przez kupującego zwrot dokonywany jest gotówką po okazaniu w kasie BOK paragonu fiskalnego oraz pisemnej zgody dyrektora Bielańskiego Ośrodka Kultury (e-mail : sekretariat@bielanski.waw.pl, tel. 22 834 65 47).
 • Voucher może zostać wykorzystany w okresie ważności na wszystkie wydarzenia biletowane organizowane przez BOK, za wyjątkiem wydarzeń, na które wydawane są wejściówki. Podstawą do wykorzystania vouchera jest jego wymiana w kasie BOK na bilet

V. WEJŚCIÓWKI

 • BOK umożliwia pobranie bezpłatnych wejściówek na wybrane wydarzenia.
 • Wejściówki można pobrać za pośrednictwem operatora www.evenea.pl oraz bezpośrednio w BOK.
  Liczba wejściówek jest ograniczona i uzależniona od rodzaju wydarzenia.
 • BOK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności wynikłe z winy operatora zewnętrznego, o którym mowa w punkcie 2.

VI. ZAPROSZENIA

 • Imienne zaproszenie umożliwia wejście na wydarzenie tylko osobie w zaproszeniu wskazanej. Obsługa może żądać przedstawienia dokumentu ze zdjęciem w celu sprawdzenia tożsamości danej osoby.
 • Zaproszenie należy potwierdzić osobiście, telefonicznie lub mailowo do dnia wskazanego w zaproszeniu.
 • W przypadku mailowego potwierdzenia obecności zaproszenie uznaje się za ważne, jeśli osoba otrzyma potwierdzenie od pracownika BOK.
 • Zaproszenie dotyczące konkretnego wydarzenia, może zostać wykorzystane wyłącznie na to wydarzenie.

VII. REKLAMACJE

 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, 01-913 Warszawa lub mailowej na adres: sekretariat@bielanski.waw.pl.
 • BOK jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 • Odpowiedź na reklamacje jest przekazywana na piśmie lub mailowo, w zależności od formy kontaktu Kupującego z BOK.
 • W przypadku uwzględnienia reklamacji, pkt VI. ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

VIII. OSOBY SPÓŹNIONE

 • Po rozpoczęciu wydarzenia osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę.
 • Zajęcie wolnego miejsca będzie możliwe po przerwie, jeśli w trakcie wydarzenia zaplanowana jest przerwa.
 • Nie jest możliwe odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy po rozpoczęciu się wydarzenia.

IX. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą mieć zagwarantowane specjalnie przygotowane miejsca oraz zapewnioną pomoc obsługi w trakcie wydarzenia, zobowiązane są poinformować BOK o tym fakcie co najmniej 1 dzień przed planowanym wydarzeniem poprzez kontakt telefoniczny nr. 22 834-65-47.

X. DANE OSOBOWE

 • Administratorem Państwa danych jest Bielański Ośrodek Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Goldoniego 1, 01-913 Warszawa, NIP: 1180130577, REGON: 000276268 – Samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@bielanski.waw.pl lub pisemnie: ul. Carla Goldoniego 1, 01-913 Warszawa
 • Dane osobowe widzów przetwarzane są przez BOK wyłącznie w celach związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów oraz ewentualną promocją wydarzeń odbywających się w BOK. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a widzowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania a także usunięcia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

XI. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 • BOK zastrzega sobie prawo do utrwalania, przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach, o których mowa w pkt. I ust. 1 Regulaminu, w szczególności poprzez fotografowanie i nagrywanie. Przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dokonywane w celach promocyjnych (ulotki, plakaty, informacje zamieszczane na portalach społecznościowych BOK typu Facebook, Instagram). Udostępnienie wizerunku przez widza jest dobrowolne i stanowi wymóg udziału w wydarzeniu. Zakup biletu i uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej nieograniczonej terytorialnie i ilościowo zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku przez Bielański Ośrodek Kultury.
 • Udzielenie zgody, o której mowa powyżej obejmuje prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w całości lub częściowo, samodzielnie lub łącznie z innymi materiałami, w tym z wizerunkami innych osób.
 • Zgoda na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie wizerunku udzielona jest na okres niezbędny dla realizacji celów promocyjnych, nie dłużej niż na okres 10 lat od daty zarejestrowania wydarzenia.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej https://bielanski.waw.pl/, a także w sekretariacie BOK.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej https://bielanski.waw.pl/.