Statut

Statut Bielańskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Bielański Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.
 2. Ośrodek Kultury działa w szczególności na podstawie:
  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), zwanej dalej “Ustawą”;
  2. niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Ośrodka Kultury jest Warszawa.
 2. Ośrodek Kultury działa na terenie m.st. Warszawy, Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

§ 3

 1. Organizatorem Ośrodka Kultury jest m.st. Warszawa, zwane dalej “Organizatorem”.
 2. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.
 3. Ośrodek Kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.
 4. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Ośrodka Kultury.

§ 4

Ośrodek Kultury:

 1. używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem;
 2. posiada znak graficzny (logo).

Rozdział 2
Cele i zakres działalności

§ 5

 1. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na rzecz mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.
 2. Podstawowym celem Ośrodka Kultury jest działalność kulturalna w zakresie animacji, edukacji, rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury.
 3. Do zadań Ośrodka Kultury należy:
  1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
  2. tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno – ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
  3. rozwijanie kompetencji kulturowych mieszkańców poprzez realizację projektów z zakresu edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
  4. prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
  5. gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;
  6. inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
  7. działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
  8. współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, grupami nieformalnymi oraz samorządem m.st. Warszawy;
  9. wspieranie działań propagujących dialog międzypokoleniowy i międzykulturowy;
  10. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
  11. kształtowanie nawyków mieszkańców do współtworzenia i aktywnego korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
  12. współpraca z placówkami kulturalnymi działającymi na terenie Warszawy i innymi podmiotami, szczególnie w zakresie wymiany doświadczeń, specjalistycznej pomocy w programowaniu i realizacji zadań kulturalnych.
  13. Ośrodek Kultury może podejmować również inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców.

§ 6

Realizacja zadań Ośrodka Kultury następuje w szczególności przez:

 1. prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej;
 2. prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, prelekcji, aukcji, działalność wydawniczą itp.;
 3. współpracę z:
  1. Organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, organami Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, utworzonymi na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy jednostkami pomocniczymi niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  2. instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo – wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym;
 4. optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

§ 7.

 1.  Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
  1. prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;
  2. sprzedaż rękodzieła;
  3. prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej;
  4. organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, animacyjnych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych;
  5. najem i dzierżawę składników majątkowych pozostających w dyspozycji Ośrodka Kultury wraz ze świadczeniem usług powiązanych.
 3. Działalność gospodarcza Ośrodka Kultury nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja

§ 8

 1. Ośrodkiem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, ponosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.
 2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy w trybie i na zasadach określonych w Ustawie.
 3. W Ośrodku Kultury może zostać utworzone jedno stanowisko Zastępcy Dyrektora. Zastępcę Dyrektora powołuje Dyrektor na czas określony lub nieokreślony po zasięgnięciu opinii Organizatora.
  Odwołanie następuje w tym samym trybie.
 4. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą Ośrodka Kultury kieruje zastępca, a w przypadku jego
  nieobecności wyznaczony pracownik.
 5. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka Kultury;
  2. dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
  3. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
  4. przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych przepisami.
  5. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka Kultury po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w Ośrodku Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 9

 1. Przy Ośrodku Kultury może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo – konsultacyjne.
 2. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
 3. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.

Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa ośrodka kultury

§ 10

 1. Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest plan finansowy opracowany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 3. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury zatwierdza Organizator.
 4. Do Dyrektora należy decyzja o podziale zysku i pokryciu straty.

§ 11

Źródłami finansowania działalności Ośrodka Kultury są:

 1. dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty
  obiektu;
 2. dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
 3. dotacja celowa na realizację wskazanych zdań i programów;
 4. środki uzyskane z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego
  oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 5. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
 6. środki otrzymane z innych źródeł.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiany w Statucie Ośrodka Kultury są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 13

Połączenia, podziału lub likwidacji Ośrodka Kultury może dokonać Organizator w trybie i na warunkach przewidzianych w Ustawie