Przejdź do treści
logo logo

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Bielańskiego Ośrodka Kultury w trakcie epidemii COVID-19

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Bielańskiego Ośrodka Kultury w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Ośrodka, sporządzona na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r. oraz 2.06.2020 r.

Par 1
1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Bielańskiego Ośrodka Kultury m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Ośrodka Kultury, oraz określa warunki i zasady organizacji zajęć.
2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników przebywających na terenie Bielańskiego Ośrodka Kultury w następujących lokalizacjach: Goldoniego 1, ul. Estrady 112 A, ul. Samogłoska 9 A.
3. Osobę, która przebywa na terenie Bielańskiego Ośrodka Kultury (uczestnik zajęć, pracownik) nazywamy Użytkownikiem.
4. BOK oznacza Bielański Ośrodek Kultury we wszystkich lokalizacjach
5. Filia BOK oznacza Filię Bielańskiego Ośrodka Kultury na ul. Estrady 112 A
6. MAL oznacza Miejsce Aktywności Lokalnej na ul. Samogłoski 9A

Par 2
Procedura obejmuje:

1.Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcji powierzchni przyrządów i mebli (sztalugi, krzesła, stoły).
2.Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
3.Zasady postępowania z materiałami wykorzystanymi przez Użytkowników BOK.
4.Zasady udostępniania pomieszczeń i sal warsztatowych BOK.
5.Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 u Użytkownika.

Par 3
Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów:

1.Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla Użytkowników przy wejściu do BOK w każdej lokalizacji.
2.Wyznacza się bezpieczną odległość na podłodze – strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między Użytkownikami w miejscach świadczenia usług poza zajęciami: kasa, punkty informacyjne.
3.Ustala się następujący limit osób przebywających w poszczególnych lokalizacjach:
BOK, ul. Goldoniego 1 – 32 osoby + 3
MAL, ul. Samogłoska 9A – 10 osób + 1
Filia BOK, ul. Estrady 112 A – 16 osób +2

Oprócz powyższych limitów w salach warsztatowych obowiązuje zasada – 1 osoba/10 m kw.

4.Opiekun prawny może wejść do BOK z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 lat są traktowane jako samodzielne osoby.
5.Skraca się czas przebywania w BOK do okresu niezbędnego dla udziału w zajęciach. Wyklucza się możliwość oczekiwania na uczestnika zajęć na terenie BOK (pomieszczenia wewnątrz).
6.Działalność BOK we wnętrzu ogranicza się wyłącznie do prowadzenia zajęć warsztatowych.
7.Pozostała działalność BOK w pomieszczeniach zamkniętych w szczególności koncerty, spektakle tj. działalność sceniczna, zostaje zawieszona do odwołania.
8.Wynajmy komercyjne pomieszczeń we wszystkich lokalizacjach BOK zostają wstrzymane do odwołania.
9.Od osób korzystających z oferty BOK wymagane jest osłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
10.Zakaz wstępu do lokalu placówki BOK mają osoby, które nie posiadają maseczki oraz nie dokonały dezynfekcji rąk.
11.Osoba korzystająca z zajęć w BOK wypełnia Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptowaniu zapisów „Procedury bezpieczeństwa”. Oświadczenie stanowi Zał. nr 1 do „Procedur bezpieczeństwa”. Osoby niepełnoletnie składają oświadczenie przez prawnego opiekuna.
12.Osoba, która nie złoży Oświadczenia nie zostanie dopuszczona do uczestnictwa w zajęciach. Osobą odpowiedzialną za zebranie Oświadczeń jest instruktor.
13.W miejscu ogólnodostępnym znajduje się termometr bezdotykowy z dobrowolnym zaproszeniem do pomiaru temperatury. Dotyczy wszystkich trzech lokalizacji.
14.W głównych ciągach komunikacyjnych oraz przy wejściu znajdują się informacje informacje
o zasadach bezpieczeństwa. Dotyczy trzech lokalizacji.

Oznaczenia wizualne – ikony:
– zachowaj dystans
– dezynfekuj ręce
– zasłaniaj usta i nos
– nie gromadź się

Karty informacyjne:

– o liczbie osób mogących przebywać w pomieszczeniach warsztatowych
– regulaminy użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia.

Regulaminy są załącznikami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do „Procedur bezpieczeństwa”.

Dokument „Procedury bezpieczeństwa” zostanie zamieszczony na stronach www.bok-bielany.eu, www.filia.bok.eu, www.bok-samogloska.eu, tablicach elektronicznych
i w antyramach w ciągach komunikacyjnych.

Par 4
Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników konieczne jest:

Zapisanie się na zajęcia poprzez stronę internetową BOK (www.strefazajec.pl). O wyczerpaniu dopuszczalnej liczby miejsc uczestnik zostanie powiadomiony SMS-em lub mailowo.
Zgłoszenie udziału telefonicznie pod numerem danej placówki
Zachęcenie do płatności on-line, zbliżeniowo kartą, Blikiem

Par 5
Zasady postępowania z materiałami używanymi podczas zajęć:

1.W placówce wydziela się „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu materiałów, które zostaną poddane kwarantannie oraz tzw. „drogę czystą” dla materiałów wydawanych uczestnikom.
2.Zaleca się zwrot materiałów bezpośrednio przez uczestnika na stanowisko zwrotu, wyznaczone w każdej Sali, w której materiały są wydawane.
3.Przyjęte materiały zostaną odłożone na okres 2 dni kwarantanny w przypadku gdy dezynfekcja jest niemożliwa ze względu na rodzaj materiału.
4.Przyjęte materiały oznaczone datą zwrotu, odizolowane zostaną od pozostałych materiałów.
5.Po przyjęciu materiału od uczestnika należy zdezynfekować blat, na którym one leżały.
6.Apelujemy do uczestników o korzystanie na zajęciach z własnych przyborów (np. pędzli).

Par 6
Zasady udostępniania zasobów.

1.W ramach otwarcia BOK czynne będą następujące sale/pracownie:
BOK, ul. Goldoniego 1 – sala edukacyjna, sala teatralna, pracownia plastyczna na stałe połączona z salą taneczną, sala wystawowa
Filia BOK, ul. Estrady 112 A – sala Wolność, sala Radość ( widowiskowa i warsztatowa)
MAL, ul. Samogłoska 9A – sala warsztatowa
2.Do odwołania dla uczestników zajęć zamknięte pozostają:
w BOK, ul. Goldoniego 1- pracownia komputerowa, sala muzyczna, szatnia
W Filii BOK, ul Estrady 112 A – kuchnia, szatnia
W MAL Samogłoska 9A – kuchnia
3.Po wyjściu ostatniego uczestnika zajęć następuje dezynfekcja pomieszczeń BOK.

Par 7
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia COVID-19

1.W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u uczestnika zajęć przez pracownika BOK (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) uczestnik nie zostanie dopuszczony do zajęć.
2.W wypadku zaistnienia podejrzenia zakażeniem Covid-19 podjęte zostaną działania w celu odizolowania tej osoby od innych Użytkowników. Do momentu opuszczenia BOK lub przybycia opiekuna osoby małoletniej wyznaczony pracownik BOK wyposażony w strój ochronny (kombinezon, gogle, rękawiczki) dokona pomiaru temperatury osobie potencjalnie chorej.
3.Uczestnik zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
4.Zaistniały incydent zgłaszany jest do Dyrektora BOK.
5.W wypadku stwierdzenia zakażenia następuje ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba zakażona w celu ustalenia listy Użytkowników obecnych w tym samym czasie w placówce, w której przebywała osoba chora zgodnie z zaleceniem stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.
6.Po opuszczeniu budynku przez osobę potencjalnie chorą BOK zostaje poddany gruntownej dezynfekcji a w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 dalsze funkcjonowanie placówki zależeć będzie od zaleceń służb SANEPID-u.

Par 8
Postanowienia końcowe

1.Użytkownik nie stosujący się do Procedur zachowania bezpieczeństwa może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z oferty programowej.
2.Zmiany postanowień Procedur dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Bielańskiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Zaleca się na bieżąco śledzić aktualne komunikaty na stronie internetowej www.bok-bielany.eu. www.filia.bok.eu, www.bok-samogloska.eu.

Adresy siedziby/ filii Bielańskiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Bielany m.st  Warszawy otwartych od 15.06.2020 r.

Nazwa placówki adres nr telefonu dyżurującego w sprawie zapisu liczba użytkowników przebywających jednorazowo na placówce:
1. Bielański Ośrodek Kultury Ul. Goldoniego 1  22/834-65-47 32+3
2 .Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury Ul. Estrady 112 A 22/835-55-54 16+2
3 .Miejsce Aktywności Lokalnej Ul. Samogłoska 9A 511 993 587 10+1

Warszawa, dn. 5.06.2020 r.

Aneks z dnia 17.07.2020 do Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Bielańskiego Ośrodka Kultury w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Ośrodka, sporządzony na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r. oraz 2.06.2020 r.

Zmienia się brzmienie Par 3 pkt. 3 w następujący sposób:

Ustala się następujący limit osób przebywających w poszczególnych lokalizacjach:

BOK, ul. Goldoniego 1 – 32 osoby + 4 (Podczas koncertów: Sala teatralna – 70 osób; łącznie w BOK 85 osób + 4 instruktorów)
MAL, ul. Samogłoska 9A – 10 osób + 1
Filia BOK, ul. Estrady 112 A – 16 osób +2

Zmienia się brzmienie Par 6 pkt. 2 w następujący sposób:

Do odwołania dla uczestników zajęć zamknięte pozostają:

w BOK, ul. Goldoniego 1- pracownia komputerowa, sala muzyczna, szatnia, kuchnia;
W Filii BOK, ul Estrady 112 A – kuchnia, szatnia;
W MAL Samogłoska 9A – kuchnia.

Aneks z dnia 18.09.2020 do Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Bielańskiego Ośrodka Kultury w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Ośrodka, sporządzony na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r. oraz 2.06.2020 r.

Zmienia się brzmienie Par 3 pkt. 14 w następujący sposób:
Karty informacyjne:

– o liczbie osób mogących przebywać w pomieszczeniach warsztatowych

– regulaminy użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia.

Regulaminy są załącznikami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 do „Procedur bezpieczeństwa”.

Zmienia się brzmienie regulaminów będących załącznikami do „Procedur bezpieczeństwa”.
Zmienia się brzmienie Par 6 pkt. 1 w następujący sposób:

W ramach otwarcia BOK czynne będą następujące sale/pracownie:

BOK, ul. Goldoniego 1 – sala edukacyjna, sala teatralna, pracownia plastyczna, sala taneczna, sala wystawowa i pracownia komputerowa.

Zmienia się brzmienie Par 6 pkt. 2 w następujący sposób:

Do odwołania dla uczestników zajęć zamknięte pozostają:

w BOK, ul. Goldoniego 1- sala muzyczna, szatnia.
Zmienia się tabela:

Adresy siedziby/ filii Bielańskiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Bielany

m.st. Warszawy otwartych od 15.06.2020 r.

l.p. Nazwa placówki adres nr telefonu dyżurującego w sprawie zapisu liczba użytkowników przebywających jednorazowo na placówce
1 Bielański Ośrodek Kultury Ul. Goldoniego 1  22/834-65-47 32+3 (podczas koncertów:  85+4)
2 Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury Ul. Estrady 112 A 22/835-55-54 43+2 (podczas koncertów: 31+2)
3 Miejsce Aktywności Lokalnej Ul. Samogłoska 9A 511 993 587 20+1

Procedury Bielański Ośrodek Kultury

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia ​​​​​​​18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) od Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Wyrażenie zgody sprawi, że będziemy mogli przesyłać informacje o działalności i wydarzeniach organizowanych przez Bielański Ośrodka Kultury. Więcej informacji - Polityka Prywatności.